• Объявления

нужно решить, помогите пожалуйста

Университетский курс физики

нужно решить, помогите пожалуйста

Сообщение musteriozz » 09 янв 2010, 15:51

:(
Розділ 1. МЕХАНІКА

101. Швидкість тіла змінюється за законом V = Аt2 + СeBt, де А = 3м/с3, В = 1с-1, С = 1м/с. Знайти прискорення тіла наприкінці першої секунди руху, шлях пройдений тілом і середню швидкість за цей час.
102. Залежність шляху від часу для тіла яке рухається прямолінійно, задана рівнянням S = 4 + 40t - 4t2. Знайти швидкість в момент часу 0, 3, 5 с. Побудувати графіки швидкості і прискорення.
103. Треба перепливти човном із пункту А в пункт В, який знаходиться на найкоротшій відстані від А на протилежному березі. Швидкість човна відносно води 2,5 м/с, швидкість течії річки 1,5 м/с, а її ширина 800 м. Який мінімальний час потрібно для цього витратити?
104. Швидкість течії річки по її ширині змінюється по закону:
V =  4x2 + 4x + 0,5, де x = a/b (a - віддаль від берега, b - ширина річки). На яку відстань знесе човен течія за час переправи, якщо швидкість його відносно води дорівнює 2 м/с і напрямлена перпендикулярно до протилежного берега? Ширина річки 420 м.
105. Залежність пройденого тілом шляху від часу задано рівнянням S=A+Bt+Ct2+Dt3 (C = 0,1м/с2, D = 0,03м/с3). Визначити: 1) через який час після початку руху прискорення тіла буде дорівнювати 2м/с2? 2) середнє прискорення тіла за цей проміжок часу.
106. Матеріальна точка рухається вздовж прямої так, що її прискорення лінійно росте і за перші 10 с досягає 5 м/с2. Визначити в кінці десятої секунди:
1) швидкість точки; 2) пройдений точкою шлях.
107. З балкона, який знаходиться на висоті 12,5 м над землею, кинули м’ячик вертикально вгору з початковою швидкістю 10 м/с. Написати рівняння руху і визначити середню швидкість за час руху.
108. Шлях, пройдений точкою по колу радіусом 2 м, виражається рівнянням S=At2+Bt. Знайти нормальне, тангенціальне і повне прискорення точки через 0,5с після початку руху, якщо A = 3 м/с2, B = 1 м/с.
109. Залежність пройденого тілом шляху S від часу t виражається рівнянням S=A+Bt+Ct2+Dt3, де A= 0,1м, B = 0,1м/с, C= 0,14м/с2, D = 0,01м/с3. 1) Через який час після початку руху прискорення тіла дорівнюватиме 1м/с2?
2) Чому дорівнює середнє прискорення тіла за цей проміжок часу?
110. З башти висотою Н = 25м кинули камінь зі швидкістю V0 = 15 м/с під кутом  = 30 до горизонту. Знайти: 1) скільки часу камінь буде в русі?
2) на якій віддалі від основи башти він упаде на землю? 3) з якою швидкістю і під яким кутом до горизонту він упаде на землю?
111. Нормальне прискорення точки, яка рухається по колу радіусом 4 м, змінюється по закону V = A+Bt+Ct2. Знайти тангенціальне прискорення точки, шлях, пройдений точкою за 6 с після початку руху і повне приско¬рення в момент часу 2/3 с, якщо A = 1м/с2, B = 3 м/с3, C = 2,25м/с4.
112. При виконанні літаком однієї з фігур вищого пілотажу траєкторія на прямолінійному відрізку шляху описується рівнянням x = bt + ct2, де
b = 250м/с, c = 5м/с2. Визначити величину лінійної швидкості і тангенціального прискорення літака через 5 с після початку виконання фігур.
113. Точка рухається по кривій з постійним тангенціальним прискоренням 0,5м/с2. Визначити повне прискорення точки на відрізку кривої з радіусом кривизни 3 м, якщо точка рухається на ньому зі швидкістю 2м/с.
114. Точка рухається по колу радіусом 4 м. Початкова швидкість точки дорівнює 3 м/с, тангенціальне прискорення 1 м/с2. Для моменту часу 2 с визначити: 1) довжину шляху, пройденого точкою; 2) модуль перемі¬щення; 3) середню швидкість.
115. По дузі кола радіусом 10 м рухається точка. В деякий момент часу нормальне прискорення точки дорівнює 4,9 м/с2. В цей момент часу вектори повного і нормального прискорень утворюють кут 60º. Знайти лінійну швидкість і тангенціальне прискорення точки.
116. Диск радіусом 20 см. обертається згідно рівняння  = 3 - t + 0,1t3. Визначити тангенціальне, нормальне і повне прискорення точок на ободі диска через 10 сек.
117. Колесо автомобіля обертається рівносповільнено. За 2 хв. воно змінило частоту обертання з 240 до 60 хв-1. Визначити: 1) кутове прискорення колеса; 2) число повних обертів за цей час.
118. Вал обертається з кутовим прискоренням  = -1 рад/с2. Скільки обертів зробить вал при зменшенні частоти обертання від 1440 хв-1 до 360 хв-1? За який час це відбудеться?
119. Визначити максимальні лінійну швидкість і нормальне прискорення точок, що лежать на поверхні нейтронної зірки. Маса зірки 3 1030 кг, густина 5•1013 г/см3, період обертання 3 мс.
120. Колесо обертається так, що залежність кута повороту від часу описується рівнянням  = А + Вt + Сt2 + Dt3, де А = 1 рад, В = 1 рад/с, С = 1 рад/с2,
D = 1рад/с3. Знайти радіус колеса, якщо відомо, що на кінець другої секунди руху нормальне прискорення точок на ободі колеса дорівнює
346 м/с2.
121. Електровоз штовхає поперед себе два вагони масами 60 т кожний з прискоренням 0,1 м/с2. Коефіцієнт опору 0,005. З якою силою стиснуто пружини буферів вагонів?
122. Тіло масою 5 кг кинуто в горизонтальному напрямі зі швидкістю 10 м/с. Знайти: 1) приріст імпульсу тіла за перші 3 хв. вільного падіння; 2) приріст імпульсу тіла, якщо воно кинуто зі швидкістю 7,9 км/с.
123. На похилій площині з кутом нахилу 30 лежить тіло. З яким мінімальним прискоренням треба рухати похилу площину, щоб вага тіла збільшилася вдвічі?
124. З вершини клина довжиною 2 м і висотою 1 м починає ковзати невелике тіло. Коефіцієнт тертя між тілом і клином 0,15. Визначити: 1) прискорення, з яким рухається тіло; 2) час спуску; 3) швидкість тіла біля основи клина.
125. Коефіцієнт тертя між вантажем масою 1 кг і похилою площиною 0,5. Якої маси вантаж треба підвісити до нитки, перекинутої через блок, встановлений на вершині похилої площини з кутом 60, щоб: а) вантаж масою 1 кг рухався вгору з прискоренням 0,2g; б) залишався в спокої?
126. Поїзд, під’їжджаючи до станції з швидкістю 72 км/год, починає гальмувати з постійним прискоренням. Який мінімальний час гальмування поїзда безпечний для пасажирів, які сплять, щоб вони не впали з полиць? Коефіцієнт тертя об полку 0,2.
127. Тіло зісковзує по похилій площині, кут нахилу якої до горизонту 30. При цьому в точці А тіло мало швидкість 0,14 м/с, а в точці В його швидкість стала 2,57 м/с. Який час тіло рухалось з точок А в В, якщо коефіцієнт тертя дорівнює 0,1?
128. Хокейна шайба після удару ключкою набула швидкості 5 м/с. Проковзнувши по льоду 10 м, вона ударилась об борт, відскочила, ще пройшла 2,5 м і зупинилась. Визначити коефіцієнт тертя шайби об лід
129. Через нерухомий блок перекинуто нитку, до одного кінця якої прив’язано дві гирі, а до другої одну. Маса кожної гирі m. Визначити прискорення системи, якщо тертя немає. Як зміниться натяг нитки, коли в певний момент одна з двох гир відірветься?
130. На кінцях перекинутої через нерухомий блок нитки підвішені тягарці масою 2 кг і 3 кг. В початковий момент важчий тягарець знаходиться на 2м вище легшого. Через який час обидва тіла будуть на одній висоті, якщо надати тілам можливість рухатися?
131. Космонавт масою 80 кг знаходиться на поверхні сферичного астероїда радіусом 1 км і густиною 5 г/см3.З якою максимальною горизонтальною швидкістю відносно астероїда космонавт може кинути камінь масою 4 кг, щоб самому не стати супутником астероїда?
132. Якої тривалості мала б бути доба на Землі, щоб тіла на екваторі стали невагомими?
133. На екваторі планети, період обертання якої навколо своєї осі 2 год. 41,6хв., тіла важать удвічі менше, ніж на полюсі. Визначити середню густину планети.
134. Планета у формі кулі, середня густина якої 1,2 103 кг/м3, робить за добу 3,5 оберти навколо осі. У скільки раз нерухоме відносно планети тіло важить на екваторі менше, ніж на полюсі?
135. Радіус Марса дорівнює 0,53 Rз, а її маса 0,11 Мз. Якої маси вантаж мала б підняти людина на полюсі Марса, якщо на Землі вона піднімає вантаж масою 100 кг?
136. Дві пружини жорсткістю 300 Н/м і 800 Н/м з’єднані послідовно. Визначити величину абсолютної деформації першої пружини, якщо друга деформо¬вана на 1,5 см.
137. На горизонтальному диску, який обертається навколо осі, лежить шайба масою 100 г, прикріплена до осі пружиною. Коли диск обертається з частотою 2 с-1, то пружина недеформована, а коли частоту повільно збільшити до 5 с-1, то довжина пружини збільшиться вдвічі. Визначити коефіцієнт жорсткості пружини.
138. Якою повинна бути швидкість мотоцикліста, щоб він міг їздити всередині вертикального циліндра по горизонтальному замкнутому колу, якщо при русі по горизонтальній поверхні при тому ж коефіцієнті тертя ковзання і швидкості 20 км/год мінімальний радіус повороту дорівнює 5,5 м. Радіус циліндра 6 м.
139. Велосипедист їде із швидкістю 36 км/год. Під яким найбільшим кутом до вертикалі він може нахилитися на повороті при цій швидкості, якщо коефіцієнт тертя ковзання колеса поперек руху дорівнює 0,3? Який при цьому буде радіус закруглення?
140. Тіло масою 4 кг обертають у вертикальній площині з частотою 120 об/хв при допомозі гумового шнура. Знайти видовження і силу натягу шнура у верхній і нижній точках траєкторії, якщо його довжина в ненапруженому стані дорівнює 30 см, а жорсткість шнура дорівнює 1 кН/м.
141. Людина, яка стоїть у нерухомому човні, що знаходиться на воді, кидає камінь під кутом 60 до горизонту. Маса людини з човном 150 кг, а маса каменю 1 кг. Внаслідок кидання човен почав рухатися в протилежний бік до напрямку руху каменю. У момент падіння каменю у воду відстань між човном і точкою падіння каменю становить 8,7 м. Визначити швидкість кидання.
142. Випущений під кутом до горизонту снаряд розірвався в найвищій точці траєкторії на однакові осколки через секунду після пострілу. Один осколок упав на землю через 1 с після вибуху на відстані 1000 м від місця пострілу. Як далеко від місця вибуху впаде другий осколок?
143. Снаряд, який летів горизонтально з швидкістю 200 м/с на висоті 30 м, розірвався на два осколки однакової маси. Один осколок полетів вертикально вниз з швидкістю 150 м/с відносно Землі. Визначити відстань між точками падіння осколків.
144. Човен перебував у спокої на поверхні води озера. Рибак масою 70 кг проходить по човну відстань 4 м і зупиняється. На яку відстань зміщується при цьому човен відносно дна озера, якщо маса човна 200кг? Тертям човна об воду знехтувати.
145. Платформа з піском загальною масою 2 т стоїть на рейках на горизон¬тальній ділянці шляху. В пісок попадає снаряд масою 8 кг і застряє в ньому. Нехтуючи тертям, визначити, з якою швидкістю буде рухатись платформа, якщо в момент попадання швидкість снаряда 450 м/с і напрям¬лена під кутом 30 до горизонту.
146. На залізничній колії стоїть платформа з піском, загальна маса якої 5103 кг. У платформу попадає снаряд масою 5 кг, що летить зі швидкістю 400 м/с під кутом 36 до горизонту. Визначити швидкість платформи після попадання в неї снаряда.
147. Два човни масами 150 кг і 110 кг рухаються зі швидкостями 10 м/с і 15 м/с назустріч один одному. Коли човни порівнялись, з кожного з них скинули вантажі масами 10 кг. Знайти швидкості човнів після обміну вантажами.
148. В ящик з піском масою 5 кг, що висить на мотузці, попадає куля масою
10 г, що летіла горизонтально зі швидкістю 800 м/с, і застряє в ньому. Внаслідок удару кулі ящик відхилився на 30 від вертикалі. Знайти довжину мотузки.
149. По горизонтальній поверхні рухається тіло масою 5 кг. На його шляху знаходиться нерухоме тіло масою 2,5 кг. Після центрального абсолютно пружного удару друге тіло набуває кінетичної енергії 5 Дж. Знайти кінетичну енергію першого тіла до і після удару.
150. Два ковзанярі масами 80 кг і 50 кг стоять на льоду, тримаючись за кінці довгого натягнутого шнура один напроти другого. Один з них починає вибирати шнур із швидкістю 1 м/с. З якими швидкостями будуть рухатись по льоду ковзанярі? Тертям знехтувати.
151. Тіло масою 0,5 кг кинули під кутом 60 до горизонту. Визначити початкову швидкість тіла, якщо кінетична енергія його через 3,5 с від початку руху 200 Дж. Опором повітря знехтувати.
152. З висоти 20 м над поверхнею Землі падає тіло масою 5 кг з початковою швидкістю 10 м/с, напрямленою вертикально вниз, і заглиблюється в грунт на глибину 10 см. Знайти середню силу опору рухові тіла в грунті, якщо при русі в повітрі сила опору дорівнює 5 Н.
153. Людина масою 70 кг стрибає на вагонетку масою 32 кг, яка стоїть на колії. Вагонетка при цьому відкочується у протилежному напрямі на відстань S. Коефіцієнт тертя вагонетки по колії дорівнює 0,1. Енергія, яку витрачає людина під час стрибка, 200 Дж. Знайти відстань S, на яку відкочується вагонетка.
154. Двоє людей стоять на абсолютно гладенькій горизонтальній поверхні на відстані 9 м один від одного. Один з них кидає під кутом 50 до горизонту тіло масою 5 кг і, при цьому ковзає в протилежний бік. Другий підхоплює це тіло через 1,5 с. При киданні тіла перша людина виконала роботу
225,3 Дж. Нехтуючи тертям, визначити її масу.
155. Куля масою 0,2 кг, рухаючись по горизонтальній поверхні, вдаряється в нерухомий куб масою 0,3 кг. Удар центральний і пружний. Внаслідок удару куб перемістився по горизонтальній поверхні на відстань 6 см і зупинився. Визначити кінетичну енергію системи після удару. Коефіцієнт тертя 0,01.
156. На столі лежить гнучка мотузка масою 1 кг і завдовжки 2 м. Якщо четверту частину її звісити зі столу, то вона почне зісковзувати з нього. Яку роботу виконує сила тертя, при її повному зісковзуванні зі столу?
157. Визначити роботу, необхідну для виведення на кругову орбіту, радіусом 4,23 107 м супутника Землі масою 2000 кг і періодом обертання 24 год, якщо лінійна швидкість такого супутника 3080 м/с.
158. Дві пружини з коефіцієнтами жорсткості 0,3 кН/м і 0,5 кН/м з’єднали послідовно і розтягнули так, що абсолютна деформація другої пружини стала рівною 3 см. Визначити роботу розтягу пружин.
159. Нахил ділянки шосе 0,05. Спускаючись згори при виключеному двигуні, автомобіль рухається рівномірно з швидкістю 60 км/год. Якою має бути потужність двигуна автомобіля, щоб він міг підніматися на такий підйом з тією ж швидкістю? Маса автомобіля 1500 кг.
160. Молотком, маса якого 1 кг, забивають у стіну цвях масою 75 г. Визначити ККД удару молотка.
161. На однорідний суцільний циліндричний вал радіусом 20 см, момент інерції якого 0,15 кг м2, намотана легка нитка, до кінця якої прикріплений тягарець масою 0,5 кг, висота якого над підлогою на початок руху дорівнювала 2,3 м. Визначити: 1) час спуску тягарця; 2) силу натягу нитки: 3) кінетичну енергію тягарця в момент удару об підлогу.
162. Через блок, який може обертатися навколо горизонтальної нерухомої осі, перекинуто нитку і до кінців прикріплено тягарець масами 300 г і 200 г. Маса блока 300 г. Вважаючи блок однорідним диском, визначити лінійне прискорення з яким рухається система. Тертям у блоці знехтувати. Нитку вважати невагомою і нерозтяжною.
163. Маховик масою m і радіусом 0,2 м вільно обертається навколо горизонтальної осі, що проходить через його центр перпендикулярно до площини. Частота обертання маховика 2 с-1. При гальмуванні маховик повністю зупиняється через 20 с. Момент гальмівної сили - 0,76 Нм. Знайти масу маховика і число обертів, які маховик зробить до повної зупинки.
164. Маховик у вигляді суцільного диска радіусом 0,2 м і масою 50 кг, розкрутили до частоти обертання 480 об/хв і залишили. Під дією сил тертя маховик зупинився через 50 с. Знайти момент сил тертя.
165. Шків починає обертатися зі сталим кутовим прискоренням 4,5103 с-2 і через 2 с його момент імпульсу 250 кгм2/с. Знайти кінетичну енергію шківа через 1 с після початку обертання.
166. Тонкий однорідний стержень масою 3 кг, завдовжки 1 м може вільно обертатися навколо осі, що проходить через його верхній кінець. У стер¬жень на відстані 0,6 м від нижнього кінця влучає куля масою 10 г, що летіла горизонтально зі швидкістю 300 м/с. На який кут відхилиться стержень після удару, якщо удар непружний?
167. Горизонтальна платформа у вигляді диска масою 180 кг і радіусом 1,5 м обертається з частотою 10 об/хв навколо вертикальної осі без тертя. На краю платформи стоїть людина масою 60 кг. З якою частотою буде оберта¬тись платформа, якщо людина перейде в точку, яка знаходиться на половині радіуса платформи? Яку роботу людина виконає при цьому? Момент інерції людини розраховувати як для матеріальної точки.
168. На краю нерухомої лави Жуковського масою 2 кг сидить птах. Він починає рухатись зі сталою швидкістю вздовж периметра лави і, дійшовши до вихідної точки, зупиняється. За час, протягом якого птах рухався, лава повернулась на кут 0,5. Визначити масу птаха.
169. Кінетична енергія маховика, який обертається, дорівнює 1 кДж. Під дією постійного гальмівного моменту маховик почав обертатися рівно¬сповільнено і після 80 обертів зупинився. Визначити момент сили тертя.
170. Дві кульки, сполучені прямим стержнем, обертаються біля осі, яка перпендикулярна до стержня й проходить через центр однієї з кульок. Радіус кожної кульки дорівнює 4 см, маса 0,5 кг, довжина стержня 20 см, а його маса 0,2 кг. Обчислити кінетичну енергію системи, якщо вона обертається з частотою 4 об/с.
171. Матеріальна точка здійснює коливання згідно рівняння x = Аsin(t). В деякий момент часу зміщення точки x1 = 15 см. При збільшенні фази коливань в 2 рази зміщення стало x2 = 24 см. Визначити амплітуду коливань.
172. Максимальна швидкість точки, що здійснює гармонічні коливання, дорівнює 0,1 м/с, максимальне прискорення 1 м/с2. Знайти циклічну частоту коливань, період та амплітуду. Записати рівняння.
173. Точка здійснює гармонічні коливання за законом x = 0.1sin(2t) (м). У мо¬мент часу, коли сила набуває значення F = - 10-2Н, точка має потенціальну енергію Еп = 0,2мДж. Знайти цей момент часу і відповідну фазу коливання.
174. Точка масою 0,01 кг здійснює гармонічні коливання за законом косинуса з періодом 2 с і початковою фазою, що дорівнює нулю. Повна енергія точки 0,1 мДж. Знайти амплітуду коливань і записати рівняння процесу. Знайти максимальне значення сили, що діє на точку.
175. Одночасно починають коливатись два математичних маятники. Перший здійснив 30 коливань за той самий час, протягом якого другий здійснює 25 коливань. Чому дорівнює довжина другого маятника, якщо довжина першого 0,5 м?
176. Визначити частоту гармонічних коливань диска радіусом 20 см, навколо горизонтальної осі, що проходить через середину радіуса диска перпендикулярно до його площини.
177. Логарифмічний декремент коливань маятника 0,01. Визначити число повних коливань маятника до зменшення його амплітуди в 3 рази.
178. Амплітуда результуючого коливання, одержаного при накладанні двох однаково напрямлених коливань однакової частоти з різницею фаз 60, дорівнює 6 см. Визначити амплітуду другого коливання, якщо амплітуда першого дорівнює 5 см.
179. Точка одночасно бере участь у двох гармонічних коливаннях, які здійснюються у взаємно перпендикулярних напрямках і описуються рівняннями x = cos(2t) і y = cos(t). Визначити рівняння траєкторії точки і зобразити її з нанесенням масштабу.
180. Через 3 с після початку дії деякої сили F на точку масою 0,1 кг остання в своєму коливальному русі набула максимального відхилення xm = 6 м. Визначити повну енергію коливального руху точки.Розділ 2. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА

201. Обчислити середню кінетичну енергію (Коб) обертального руху однієї молекули кисню при температурі Т = 350К, а також кінетичну енергію Wк обертального руху всіх молекул кисню масою m = 4 г.
202. Радонові ванни містять 1,8106 атомів радону на 1 л води. Обчислити, на скільки молекул води припадає один атом радону.
203. Де більше міститься атомів: в одному кубічному метрі води чи в одному кубічному метрі ртуті? У скільки разів?
204. Нагрівання приміщення пічкою підвищило температуру в ньому від 10 до 22С. Яка частина початкової кількості молекул повітря вийшла з кімнати, якщо тиск при нагріванні лишився сталим?
205. Тиск повітря в кімнаті атмосферний, температура - 298К. До якої температури треба нагріти повітря, щоб з кімнати вийшла 0,1 частина молекул?
206. У посудині місткістю V = 2 л знаходиться m = 2 г гідриду урану (UH3). При нагріванні до температури Т = 673К гідрид повністю розпадається на уран з атомною масою Ма = 238 і атомарний водень. Визначити тиск водню в посудині при цій температурі.
207. У посудині місткістю V = 3 дм3 знаходиться азот при температурі t = 17 C і тиску р = 10-4Па. Визначити кількість молекул азоту в посудині, масу азоту і середню енергію теплового руху молекул газу.
208. У відкритій посудині при t1 = 20 C є m1 = 150 г повітря. На яку величину m зменшиться маса повітря у посудині при нагріванні її до t2 = 100 °C? Зміною розмірів посудини при нагріванні знехтувати.
209. Нагріваючи газ при сталому об’ємі на 1 К, його тиск змінили на 0,2%. Яка була початкова температура газу?
210. При нормальних умовах густина ацетилену  = 1,16 кг/м3. Визначити його густину при тиску р = 12,16 кПа і температурі t = 27С.
211. В посудині знаходиться суміш 10 г вуглекислого газу і 15 г азоту. Знайти густину цієї суміші при температурі 27 С і тиску 1,5105 Н/м2.
212. В закритій посудині ємністю в 1 м3 знаходиться 0,9 кг води і 1,6 кг кисню. Знайти тиск в посудині при температурі 500С, знаючи, що при цій температурі вся вода перетворюється в пару.
213. Визначити густину суміші m1 = 16 г азоту і m2 = 64г кисню при нормальному тиску і температурі 273К. Обчислити молярну масу суміші.
214. В запаяній посудині знаходиться вода, яка займає об’єм, рівний половині об’єму посудини. Знайти тиск і густину водяних парів при температурі 400С, знаючи, що при цій температурі вся вода перетворюється в пару.
215. До якої температури потрібно нагріти ідеальний газ, щоб його густина зменшилась у два рази порівняно з густиною цього газу при t = 0 C?
Р = const.
216. Визначити густину кисню при нормальному тиску і температурі 100 C, а також масу однієї молекули кисню.
217. До якої температури потрібно нагріти повітря при нормальному атмосферному тиску, щоб його густина дорівнювала густині водню при нормальних умовах?
218. У посудині міститься m1 = 100 г гелію і m2 = 50 г азоту при температурі t=25°C і тиску 200 кПа. Обчислити густину суміші.
219. Футбольний м’яч, об’єм якого V = 3,4 дм3, нагнітають повітрям за допомогою насоса. Який тиск встановиться в камері м’яча після n = 50 качань, якщо при кожному циклі роботи насос забирає з навколишнього середовища V = 100 см3 повітря при нормальному атмосферному тиску?
220. Визначити молекулярну формулу CxHy газу, який є сполукою вуглецю з воднем, якщо при температурі t = 27C і тиску 100 кПа густина цього газу кг/м3.
221. Відкрита посудина нагріта до t2 = 727 С. Яка частина повітря (за масою) залишилась у посудині в порівнянні з тією масою повітря, що була при t1=27°С?
222. Яка маса гелію потрібна для наповнення оболонки стратостата місткістю V1 = 10 м3 при t1 = 27 C і нормальному тиску? Яким стане об’єм цього газу на певній висоті, де тиск р2 = 13,32 кПа, а температура t2 =  50 C?
223. На дні озера глибиною h = 20 м температура води t1 = 7C. Бульбашка повітря, яка на дні озера має об’єм V1 = 2 мм3, повільно піднімається. Який об’єм матиме бульбашка повітря біля поверхні води, температура якої
t2 = 27C, якщо атмосферний тиск нормальний? Тиском, зумовленим поверхневим натягом, знехтувати.
224. Посудина з теплоізолюючими стінками поділена рухомою теплопровідною перегородкою на дві частини, відношення об’ємів яких у рівноважному стані перегородки V1/V2=1/2 при температурах відповідно в цих частинах t1= 102 C i t2 = 227 C. Знайти відношення об’ємів, які встановлюються після вирівнювання температур.
225. У двох балонах газобалонного автомобіля міститься газ (паливо для двигуна) під тиском р1 = 20,26 МПа. Місткість кожного балона V = 0.08 м3. Яка маса газу була витрачена за час поїздок, якщо тиск у балонах знизився до р2 = 10,13 МПа? Температура газу tо = 0 C. Густина палива при нор¬мальних умовах    кг/м3.
226. Газ стискається ізотермічно від об’єму V1 = 10 дм3 до об’єму V2 = 5 дм3. Тиск при цьому змінився на P = 6 кПа. Визначити початковий тиск газу.
227. Обчислити зміну маси повітря в посудині місткістю V = 10 дм3, якщо при зміні температури від t1 = 20 C до t2 = 270 C тиск змінився від 100 до 120кПа.
228. Органічна сполука (C2H6O)n масою m = 0,716 кг в газоподібному стані при нормальному тиску і температурі t = 200 C займає об’єм V = 243 дм3. Обчислити кількість мономерів n.
229. З кисневого балона місткістю V = 0.1 м3 і початковим тиском р = 12,5 МПа при температурі t1 = 25 C повільно виходить газ. Яка маса кисню вийшла, якщо при підвищенні температури до 35 C тиск у балоні не зміниться?
230. Аеростат наповнений воднем при температурі t1 = 17 C . Під дією сонячних променів температура водню в аеростаті піднялася до t2 = 37 C, а зовнішній тиск атмосфери не змінився. Під час нагрівання надлишковий водень вийшов з аеростата, і його вага зменшилась на P = 60 H. Визначити об’єм аеростата, вважаючи початкову густину водню    кг/м3.
231. У двох посудинах місткістю V1 = 2 л i V2 = 5 л знаходяться однакові гази при тисках відповідно p1 = 0. МПа і p2 = 0.7 МПа та температурах t1 =27C і t2 = 127C. Який тиск і яка температура встановиться у посудинах після з’єднання їх трубкою і змішування газів? Зміною внутрішньої енергії газів внаслідок їх розширення знехтувати.
232. Легкорозтяжну повітряну кулю масою m1 = 100 кг заповнено m2 = 200 кг азоту при нормальних атмосферних умовах. До якої температури треба нагріти азот у теплоізолюючій повітряній кулі, щоб вона піднялась?
233. На якій висоті густина повітря при t = 27С зменшується в е разів (е – основа натурального логарифма) порівняно з густиною на рівні моря? Темпе¬ратуру, склад повітря і прискорення вільного падіння вважати незалежними від висоти.
234. Деяка маса кисню знаходиться при температурі t = 27С і тиску р =100кПа. Середня кінетична енергія поступального руху молекул Е = 6,3Дж. Обчислити кількість молекул кисню, його масу і об’єм.
235. У посудині міститься m = 64 кг кисню при температурі t = 22 С. Знайти середню енергію теплового руху молекул кисню в посудині та розрахувати, яка частина цієї енергії припадає на поступальні ступені свободи, а яка - на обертальні. Вважати, що коливальні ступені вільності молекул кисню при зазначеній температурі не збуджуються.
236. При тиску р = 100кПа в 1 м3 знаходиться 2,71025 молекул повітря. Обчислити їхню найбільш імовірну швидкість.
237. Обчислити кількість руху молекули водяної пари при температурі t = 27С, вважаючи швидкість її руху такою, що дорівнює середній квадратичній швидкості.
238. Обчислити середню квадратичну швидкість молекул двохатомного газу, якщо відомо, що середня кінетична енергія теплового руху молекул цього газу масою m = 32 г дорівнює Е = 2,8кДж.
239. Знайти концентрацію молекул водню в посудині при тиску р = 0,3 кПа і температурі, при якій середня квадратична швидкість молекул водню  кв.=2,7км/с.
240. Який тиск азоту, якщо середня квадратична швидкість його молекул дорівнює 0,5 км/с, а густина газу 1,35 кг/м3.
241. У горизонтально розміщеній трубці довжиною L = 1 м на відстані b = 80см від запаяного кінця знаходиться стовпчик ртуті довжиною l = 0,3 см. З якою циклічною частотою  повинна обертатись трубка в горизонтальній площині, щоб ртуть досягла відкритого краю трубки? Тиск атмосфери нормальний.
242. На якій висоті над рівнем моря атмосферний тиск дорівнює 8,0 кПа, якщо температура повітря не змінюється із зміною висоти і дорівнює 17 С, а тиск на рівні моря нормальний? Обчислити кількість частинок атмосфери в одиниці об’єму на цій висоті.
243. При температурі 17 С і деякому тиску середня довжина вільного пробігу молекул кисню 28 нм. Після ізотермічного стиснення об’єм газу зменшився в три рази. Розрахувати середній час між зіткненнями молекул кисню в кінці стиснення.
244. Знайти, чому дорівнює середня довжина вільного пробігу молекул азоту при температурі t = 77 С і тиску р = 133 Па.
245. При розширенні маси m = 56 г азоту виконана робота А = 28 Дж. Яка кількість теплоти була надана газу, якщо процес його розширення відбувався: а) ізобарно; б) ізотермічно?
246. Газ гелій при сталому тиску р = 200 кПа розширюється від V1 = 3дм3 до об’єму V2 = 8 дм3. Визначити роботу розширення газу і приріст його внутрішньої енергії.
247. Кисень масою16 г, що має початковий тиск 150 кПа і температуру 27С, адіабатно стискають до 1/10 його початкового об’єму. Розрахувати кінцевий тиск і температуру газу, виконану над газом роботу та приріст внутрішньої енергії.
248. Водень масою m = 5г, ізотермічно розширюючись при t = 22C, виконує роботу А = 1,84 кДж. У скільки разів при цьому змінюється тиск водню?
249. Внаслідок адіабатичного розширення об’єм газу збільшується в два рази, а термодинамічна температура знижується в 1,32 рази. Знайти кількість ступенів свободи молекул цього газу.
250. Взятий при нормальних умовах азот масою m=56 г, адіабатично розширюючись, збільшує свій об’єм у п’ять разів. Знайти роботу розширення газу та зміну внутрішньої енергії.
251. Різниця питомих теплоємностей для деякого газу cp - cv = 189 Дж/(кг К). Визначити, який це газ.
252. Визначити питомі теплоємності cp і cv деякого газу, якщо відомо, що його густина при нормальних умовах p0 = 1,43 кг/м3, а відношення молекулярних теплоємностей дорівнює 1,4. Який це газ?
253. Обчислити відношення  = Ср/Сv для суміші 2 молів гелію і 3 молів азоту.
254. Кисень масою 80 г ізобарно нагрівають від 15 до 115 С. Визначити: а)роботу, виконану газом; б) зміну внутрішньої енергії; в) кількість підведеної теплоти.
255. Яку кількість теплоти потрібно надати 12 г кисню, щоб нагріти його на 50 при постійному тиску?
256. 12 г азоту знаходяться в закритій посудині об’ємом 2 л при температурі 10С. Після нагрівання тиск в посудині стає рівним 104 мм рт.ст. Яка кількість теплоти була надана газу при нагріванні?
257. 10 г кисню знаходяться під тиском 3105 Н/м2 при температурі 10С. Після нагрівання при постійному тиску газ зайняв об’єм в 10 л. Знайти:
1) кількість теплоти отриманої газом; 2) енергію теплового руху молекул газу до і після нагрівання.
258. Об’єм 160 г кисню з початковою температурою +27С при ізобарному нагріванні збільшився вдвічі. Обчислити роботу газу при розширенні, одержану ним кількість теплоти і зміну його внутрішньої енергії.
259. На скільки змінилась внутрішня енергія аргону ( = 10 моль) від його ізобарного нагрівання на   К? Яку роботу виконав газ? Яку кіль¬кість теплоти він дістав?
260. При адіабатному розширенні тиск повітря масою m = 1,29 кг змінюється від p1 = 200 кПа до p2 = 100 кПа, а температура від t1 = 27C до t2. Знайти кінцевий об’єм повітря, його температуру, внутрішню енергію та виконану роботу при розширенні.
261. За відомим значенням сталої b в рівнянні Ван-дер-Ваальса розрахувати густину кисню в критичному стані.
262. Кисень масою 0,64 кг займає об’єм 0,24 м3 при температурі 293К. Визначити: а) тиск газу; б) внутрішній тиск; в) власний об’єм молекул.
263. ККД теплової машини   %. Яким стане ККД, якщо кількість теплоти, що споживається машиною за цикл, збільшиться на 20%, а кількість повернутої холодильнику зменшиться на 10%?
264. Теплова машина, що працює за циклом Карно, за один цикл виконує роботу А = 28,05 кДж. Знайти ККД циклу, кількість теплоти Q1 та Q2 відповідно одержаної від нагрівника і переданої холодильнику за один цикл, якщо температура нагрівника t1 = 150, холодильника - t2 = 10 C.
265. Температура перегрітої пари парогенератора сучасної теплоелектростанції 600С. В холодильник надходить річкова вода при температурі 17С. Розрахувати максимальний ККД теплової електростанції.
266. Ідеальна теплова машина працює від нагрівника з температурою t1 = 477C і за деякий час виконує роботу А = 0,35 кДж. Яка кількість теплоти за цей час передається холодильнику, температура якого t2 = 17C?
267. У циклі Карно робочим тілом є двохатомний газ. Визначити ККД циклу, якщо при адіабатному розширенні об’єм газу збільшився від 8,0 до 10,2дм3.
268. ККД ідеального циклу Карно становить 30%. Визначити роботу ізотермічного стиснення, якщо відомо, що робота ізотермічного розширення циклу 360 Дж.
269. У циклі Карно газ дістав від нагрівника теплоту, 30% якої пішло на виконання роботи. У скільки разів температура нагрівника вища від температури холодильника?
270. Ідеальна теплова машина, яка працює за циклом Карно, 2/3 теплоти, одержаної від нагрівника, передає холодильнику з температурою 10С. Визначити температуру нагрівника.
271. У теплоізольованій посудині є вода, маса якої m = 2 кг, а температура t1=20C. У воду вносять лід, взятий при температурі t2 =  10C. Через деякий час у посудині виявилась вода при температурі t = 15С. Визначити масу внесеного у воду льоду.
272. Щоб охолодити певну масу води в холодильнику від t1 = 4C до t2 = 0C потрібно було 1 = 5 хв., а щоб перетворити її в лід - ще 2 = 100 хв. Розрахувати за цими даними питому теплоту плавлення льоду.
273. Для нагрівання певної маси води від t1 = 20C до t2 = 100C на газовій плиті потрібно було 1 = 12 хв., а для перетворення цієї води у пару при температурі кипіння (100С) і однакових інших умовах - 2 = 80 хв. Визначити за цими даними питому теплоту пароутворення води.
274. Один кінець залізного стержня підтримується при температурі t1 = 100C, а другий - впирається в лід, температура якого t2 = 0C. Довжина стержня L=14 см, а площа поперечного перерізу S = 2 см2. Знайти кількість теплоти Q, що проходить за одиницю часу вздовж стержня, та масу m льоду, який перетвориться у воду при 0С за час  = 40 хв. Втратами теплоти через стінки стержня знехтувати.
275. Яку роботу потрібно виконати, щоб краплину води масою 1,0 г роздрібнити на краплини радіуса 50 нм?
276. Для вимірювання температури води масою m = 66 г у неї занурили термометр, який показав температуру t1 = 32,4С. Яка справжня темпера¬тура води, якщо теплоємність термометра С = 1,9 Дж/К, а перед зану¬ренням у воду він показував температуру t2 = 17,8С?
277. Яка кількість теплоти виділиться при охолодженні на t = 1С води в ставку, що має площу поверхні S = 1 га і середню глибину h = 1 м? Як впливає на погоду акумулювання теплоти водою в річках, ставках, озерах, морях?
278. При температурі 0С густина ртуті =13,6103кг/м3. Знайти густину ртуті  при температурі 250С. Середній коефіцієнт об’ємного розширення для ртуті  = 1,8510-4 К-1.
279. При температурі t1 = 100C густина ртуті 1 = 13,46103кг/м3. При якій температурі Т2 густина ртуті 2 = 12,9103 кг/м3? Середній коефіцієнт об’ємного розширення для ртуті   .
280. Визначити внутрішній тиск водяної пари в критичному стані, якщо її густина при цьому дорівнює 200 кг/м3.
:idea:
Аватара пользователя
musteriozz
я только спросить
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 09 янв 2010, 15:47
Откуда: Украина, Черкассы

Объявления

Сообщение admin » 09 янв 2010, 15:54

:) выше нос :D тока я по мове никак :x давайте на языке Пушкина и Достоевского, если возможно ;)

ну и ваши догадки по решению и проч. пишите :)
Думай и рассуждай, пусть другие гуглят (;
+ 1.43 минуты
на правила.
Аватара пользователя
admin
администратор Физического сайта
администратор Физического сайта
 
Сообщения: 1429
Зарегистрирован: 05 мар 2009, 18:23
Откуда: Irkutsk, Russia


Вернуться в Универ

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

cron